หน่วยที่ 8
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลตามลักษณะงานอาชีพ

หัวข้อการเรียนรู้ - การนำเสนอด้วยมัลติมีเดีย

หัวข้อการเรียนรู้ - การนำเสนอด้วยมัลติมีเดีย