หน่วยที่ 4
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ

หัวข้อการเรียนรู้ - การจับภาพหน้าจอมาแทรกในเอกสาร

หัวข้อการเรียนรู้ - การจับภาพหน้าจอมาแทรกในเอกสาร