หน่วยที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข้อการเรียนรู้ - ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

หัวข้อการเรียนรู้ - ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์