หน่วยที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ